Üldtingimused

GSMauto ÜLDTINGIMUSED                                                                                                                          jõustumise algus 01.01.2012

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve OÜ poolt kindlaks Seadme müügi-, rendi- ja/või teenuse osutamise lepingu üldised tingimused.
1.2. Üldtingimustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.2.1. Leping – Kliendi ja GSMvalve OÜ vahel sõlmitud Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise leping koos Lepingu lahutamatute lisadega (sh Üldtingimused);
1.3. Lisa – Lepingu lahutamatuks osaks olev lisa;
1.3.1. GSMvalve – GSMvalve OÜ;
1.3.2. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud GSMvalvega Lepingu;
1.3.3. Pool(ed) – GSMvalve ja Klient eraldi ja ühiselt nimetatuna;
1.3.4. Kolmandad isikud – kõik teised isikud peale Poolte;
1.3.5. Seade – Kliendile müüdav, rendile antav või Kliendi enda seade, mis on mõeldud Teenuse tarbimiseks;
1.3.6. Süsteem – internetikeskkonnas asuv tarkvara ja sellega seotud ressurss, mille kaudu on võimalik kasutada kokkulepitud Teenuseid;
1.3.8. Teenus – Kliendile osutatav teenus;
1.3.9. Sõiduk – Lepingus sätestatud mootorsõiduk, veok või haagis, millele on paigaldatud Seade;
1.3.10. Paigaldus – GSMvalve poolt Kliendi Sõidukile Teenuse tarbimiseks mõeldud Seadme paigaldus ja/või seadistus;
1.3.11. Demonteerimine – GSMvalve poolt Kliendi Sõidukilt Teenuse tarbimiseks mõeldud seadme mahavõtmine;
1.3.12. Hooldus – GSMvalve poolt Kliendi Seadmele tehtav hooldustöö;
1.3.13. Hinnakiri – GSMvalve igakordselt kehtiv hinnakiri, mis on kättesaadav internetikeskkonnas www.valve.ee;
1.3.14. Rikketeatis – Kliendi poolt GSMvalve klienditoele edastatud Süsteemi, Teenust või Seadet puudutav rike või häire.
1.3.15. Garantii – GSMvalve poolt Kliendile müüdud või rendile antud Seadmele kehtiv garantii.
1.3.16. Teenuste loetelu – GSMauto, GSMauto seadme rendiga, GSMauto kütuseinfoga, GSMauto kütuseinfo ja seadme rendiga, Roaming.
1.4. Üldtingimused on Lepingu lahutamatuks osaks. Üldtingimuste ja Lepingu vastuolu korral lähtutakse Lepinguga kokkulepitust.

2. SEADMEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Seadme omandiõigus läheb Kliendile üle peale Seadme eest esitatud arve tasumist. Seadme rendi korral jääb omandiõigus GSMvalvele.
2.2. Seadme juhusliku hävimise ja kahjustumise risk läheb Kliendile üle Seadme Paigaldamise hetkest.
2.3. Klient kohustub Lepingu kehtivuse jooksul mitte koormama Seadet mistahes kolmandate isikute õigusega või võõrandama Seadet kolmandatele isikutele ning mitte üle andma Seadet kolmandatele isikutele GSMvalve eelneva kirjaliku nõusolekuta.
2.4. Seadmele kehtib Garantii kestvusega 12 kuud alates Seadme Kliendile üleandmise päevast. Seadme rendi korral kehtib Garantii Lepingu kehtivuse ajal, alates Seadme Kliendile üleandmise päevast.
2.5. Garantiiperioodi jooksul on Seadmele Hooldus ja sellega seotud kulud tasuta.
2.6. Garantiitähtaja möödudes pakub GSMvalve Seadmele Hooldust vastavalt kehtivale Hinnakirjale.
2.7. Garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenesid Kliendi poolt Seadme vigastamisest, lahtimuukimisest, demonteerimisest, lohakusest või hooletusest või muust mõjustamisest, samuti hooldamisest Kliendi enda või kolmandate isikute poolt. Vastavate asjaolude esinemisel lõppeb Seadmele ettenähtud garantii.
2.8. Klient on kohustatud valdama ja kasutama Seadet kooskõlas Lepinguga ja vastavalt Seadme otstarbele säästlikult ning heaperemehelikult.
2.9. Klient on kohustatud lubama GSMvalvel kontrollida Seadme seisukorda ja Lepingu-järgset ning otstarbele vastavat kasutamist.
2.10. Seadme rendi korral on Klient kohustatud Lepingu muutmisel ja/või lõpetamisel võimaldama GSMvalve tehniku poolt GSMvalvele kuuluva Seadme Demonteerimist GSMvalvega kooskõlastatud ajal ja kohas, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul peale Lepingu lõpetamise tähtaega. Klient on teadlik, et tal puudub õigus ise Seadet Demonteerida või lubada seda teha kolmandal isikul;
2.11. GSMvalve poolt seadme paigaldusega, demonteerimisega või hooldamisega Sõidukile tekkinud vigade reklamatsioonid tuleb esitada kahe nädala jooksul peale paigalduse, demonteerimise või hooldamise toimumist.
2.12. GSMvalve vastutab paigaldus-, demonteerimis- ja hooldusvigade eest ning korvab Kliendi Sõidukile tekitatud kahju juhul, kui GSMvalve poolsel esindajal võimaldatakse viibida ekspertiisi juures või teostatakse ekspertiis GSMvalve poolt.

3. SÜSTEEMI JA TEENUSEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Teenuse osutamise eelduseks on Kliendi Sõidukil vajaliku Seadme olemasolu.
3.2. GSMvalve võimaldab peale Lepingu sõlmimist ja seal sätestatud tingimuste täitmist Kliendile juurdepääsu Süsteemile. Kliendile väljastatakse personaalne kasutajanimi ja parool Lepingus sätestatud korras.
3.3. Süsteemis kasutatavad lahendused on kaitstud autoriõigusega vastavalt kehtivale õiguslikule regulatsioonile ja kuuluvad GSMvalvele.
3.4. Tasu Süsteemi kasutusõiguse eest sisaldub Kliendile esitatavas kuutasu arves.
3.5. Kliendi juurdepääs Süsteemile annab õiguse:
3.5.1. andmeid salvestada, teha neist koopiaid ja tuletisi andmete sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil;
3.5.2. kasutada Süsteemi tarkvarauuendusi senistel Lepingu tingimustel, v.a. juhul, kui GSMvalve nõuab tarkavarauuenduste kasutamiseks Lepingu tingimuste muutmist või uue Lepingu sõlmimist.
3.6. Klient kohustub:
3.6.1. Seadme ja Süsteemi kasutamisel järgima otseselt Lepingu ja selle Lisade tingimusi;
3.6.2. esitama GSMvalvele andmete töötlemiseks tõeseid andmeid;
3.6.3. järgima Lepingus ja kehtivates õigusaktides ette nähtud konfidentsiaalsuse nõudeid, muuhulgas mitte väljastama kasutajanime ja paroole kolmandale osapoolele ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta GSMvalvelt, v.a. juhul, kui kolmas osapool on Kliendiga rendilepingulises suhtes;
3.6.4. hoiduma Süsteemi programmi, tehniliste materjalide ja Süsteemis asuvate andmete kahjustamisest ning mitte kopeerima, muutma või muul viisil taastama Süsteemi programmi lähtekoodi;
3.6.5. hoiduma mistahes viisil GSMvalve ja/või teiste kasutajate õiguste rikkumisest Süsteemi kasutamisel;
3.6.6. võtma teadmiseks, et Teenuse ja selle kasutamise eelduseks olevate teenuste ja Süsteemi iseloomust tulenevalt ei ole GSMvalvel võimalik tagada Teenuse kättesaadavust ja Süsteemi ligipääsetavust igal ajahetkel, s.h. võimalikud võrguhäired;
3.6.7. esitama Rikketeatise GSMvalve klienditoele 5 (viie) tööpäeva jooksul alates puuduse, rikke või häire tekkimisest või teadasaamisest;
3.7. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
3.8. Klient on teadlik, et teenus töötab ainult Eesti Vabariigi piires ning väljaspool Eesti Vabariiki aktiveeritakse teenus ainult Kliendiga kokkuleppel ning klient kohustub tasuma roamingteenuse eest vastavalt GSMvalve esitatud arvetele.
3.9. Klient nõustub tema poolt GSMvalvele avaldatud järgmiste isikuandmete: kliendi isikukood, firma nimi ja registrikood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris. AS-ile Krediidiinfo Kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui Kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus. Kliendi andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimused ning töödeldavad andmed on kättesaadavad veebilehelt www.krediidiinfo.ee.
3.10. GSMvalve on õigustatud:
3.10.1. piirama Kliendi juurdepääsu Süsteemile või peatama Teenuse osutamise, kui Klient rikub Süsteemi kasutamise tingimusi;
3.10.2. tegema süsteemis perioodiliselt uuendusi;
3.11. GSMvalve on kohustatud:
3.11.1. tagama Kliendile kokkulepitud ulatuses Süsteemi kättesaadavuse vähemalt 95% aastas;
3.11.2. häirete korral teavitama Klienti puuduste kõrvaldamise tähtajast 5 tööpäeva jooksul vastava teate kättesaamisest.
3.12. Süsteemi sisestatud asukohamääramist kindlaks tegevad andmed säilitatakse GSMvalve poolt Süsteemis vähemalt 4 (nelja) kuu jooksul. Seejärel toimub andmete säilitamine GSMvalve andmekandjatel 7 aasta jooksul, mis on kliendile kättesaadavad vastavasisulise kirjaliku avalduse esitamisel.

4. SEADME PAIGALDUS, DEMONTEERIMINE JA HOOLDUS

4.1. Paigalduse, demonteerimise ja hoolduse koht:
4.1.1. Seadme ja/või kütuseanduri paigaldus, demonteerimine ja hooldus tehakse GSMvalve ja Kliendi vahel kokkulepitud asukohas. Paigalduse, demonteeriminse ja hoolduse võib teha Kliendi juures, kui selleks on olemas vajalikud tingimused:
a. Soe garaaž(min 10 kraadi);
b. Elektri kasutamise võimalus;
c. Kütuseanduri paigaldamisel, demonteerimisel ja hooldamisel vaba tööruum ümber sõiduki 2 meetrit, kanal või kelk sõiduki all liikumiseks (sõiduki all liikumiseks peab olema betoon- või asfaltpinnas).
4.2. Paigalduse, demonteerimise ja hoolduse aeg (kuupäev ja kellaaeg):
4.2.1. Seadme ja/või kütuseanduri paigaldus, demonteerimine ja hooldus teostatakse GSMvalve poolt määratud ning Kliendiga kooskõlastatud ajal;
4.2.2. Juhul kui Klient soovib kokkulepitud aega muuta, tuleb vastavasisuline teade edastada GSMvalve klienditoele hiljemalt töö toimumisele eelneva tööpäeva 12:00-ks.
4.2.3. Juhul kui Klient rikub etteteatamise nõuet või ei võimalda maksimaalselt 15 minuti jooksul alates kokkulepitud ajast GSMvalve esindajal kokkulepitud tööga alustada, on GSMvalvel õigus keelduda töö tegemisest ning esitada Kliendile arve 1 töötunni eest vastavalt kehtivale Hinnakirjale.
4.3. Seadme paigalduse, demonteerimise ja hoolduse muud tingimused:
4.3.1. Sõiduk peab olema tehniliselt korras (süütelukk, süütevõti, elektrilised kaitsmed vastavad nõuetele, elektrivigade puudumine, kaablid, pesad, pistikud ja kaitsmekarp on terved;
4.3.2. Sõiduk peab iseseisvalt olema liikuumisvõimline ning komplektne (samal ajal ei remondita ega paigaldata teisi lisaseadmeid);
4.3.3. Paigaldusele, demonteerimisele ja hooldamisele peab tulema ilma järelhaagiseta;
4.3.4. Seade tarbib 150-400 mA voolu sõiduki toitesüsteemist.
4.4. Kütuseanduri paigaldamise, demonteerimise ja hooldamise tingimused:
4.4.1. Kütusepaak peab olema 100% täis;
4.4.2. Kanistrites kaasas 20 liitrit lisakütust;
4.4.3. Tühjad kütusemahutid vastavalt Sõiduki paagi suurusele;
4.4.4. Paagipealne peab olema ligipääsetav (min 40 cm vaba ruumi);
Kütusepaak ja selle kinnitus peavad olema tehniliselt väga heas korras; paak peab olema puhas seest/väljast ning selle sees ei tohi olla sinna mitte kuuluvaid esemeid; paak ei tohi olla roostes ega deformeerunud;
4.4.5. Veoki kabiini üles tõstmiseks vajalikud tööriistad peavad olema kabiinis;
4.4.6. Kabiin peab tõusma üles ja tulema ka alla;
4.4.7. Kabiinis ei tohi olla lahtiseid esemeid;
4.4.8. Esiklaas peab olema terve;
4.4.9. Kütuse tankimise toru ees ei tohi olla turvafiltrit;
4.4.10. Kütusepaagil peab olema oma tankimise ava;
4.4.11. Kütuseandurit peab saama paigaldada selliselt, et andur ulatub kõrgemast punktist madalama punktini paagi keskelt;
4.4.12. Kütuseanduri paigaldamiseks sobib minimaalselt 10*10cm horisontaalne ja sile ala. Anduri varras peab ulatuma otse (vertikaalselt) paagi põhjani.
4.4.14. Vitsad, poldid ja mutrid peavad olema roostest vabad;
4.4.15. Kütusevoolikud peavad olema heas seisukorras;
4.4.16. Kütusepaagi vooliku kinnitus ei tohi olla värvitud ja/või roostes;
4.4.17. Kütuseanduri paigaldus paaki, mille seina paksus ületab 5 (viis)millimeetrit, toimub erikokkuleppe alusel;
4.4.18. Kui sõidukil on rohkem kui üks paak:
a. Iga paak peab olema eraldi ligipääsetav pealtpoolt (min 40 cm vaba ruumi);
b. Igal paagil peab olema iseseisev täitmis/tühjendamisava;
c. Paakidevahelistel torudel peab olema vahel kraan, et paake oleks võimalik eraldi täis/tühjaks pumbata. Välja arvatud juhul, kui mitmepaagilise sõiduki paakide ühendamissüsteem on tootjatehases valmistatud sellisena, mis välistab kütuse paakidevahelise ringluse väljalülitatud massi või süüte puudumisel.
4.5. Eristaatuse kuvamiseks vajalike ühendustööde tegemine toimub sõiduki omaniku vastutusel.
4.6. Tingimustele vastavuse tagab Klient enda kulul.
4.7. Kui Kliendi sõiduk ja/või paigaldamise koht ei vasta eelpool kirjeldatud tingimustele, tuleb sellest enne paigaldamise, demonteerimise või hooldamise aja kokkuleppimist teavitada GSMvalvet kirjalikult taasesitatavas vormis.
4.8. Juhul kui Klient rikub tingimustele mittevastavusest teavitamise nõuet, on GSMvalvel õigus töö teostamisest keelduda ning esitada Kliendile arve 1 töötunni eest vastavalt kehtivale Hinnakirjale.
4.9. Tingimustele mittevastavuse korral töö teostamisel ei garanteeri GSMvalve teostatud töö vastavust kvaliteedinõuetele ning ei võta enda kanda kvaliteedile mittevastavusest tulenevaid võimalikke täiendavaid kulutusi.

5. KONFIDENTSIAALSUS

5.1. Leping koos lisadega on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka Lepingu lõppemisel.
5.2. Pooled kohustuvad hoidma saladuses seoses Lepingu täitmisega teatavaks saanud teise Poole ärisaladuseks olevaid andmeid ja kogu Teenuse osutamist puudutavat informatsiooni, juhendeid, eeskirju, skeeme, tasusid jms. ning neil on keelatud nende avaldamine kolmandatele isikutele nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka pärast Lepingu lõppemist.
5.3. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise korral on teisel Poolel õigus nõuda talle Lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

6. ARVELDAMINE

6.1. Klient on kohustatud õigeaegselt tasuma Seadme, osutatud Teenuse ja muude eelnevalt kokku lepitud tööde eest arveid Lepingus ja Hinnakirjas sätestatud tingimustel.
6.2. Maksetähtpäevaks tasumata summadelt on GSMvalve õigustatud nõudma Kliendilt viivist. Viivist arvutatakse maksetähtpäevale järgnevast päevast 0,06 % tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.
6.3. Teenuse kuutasu arvestamist alustatakse pärast Seadme aktiveerimist GSMvalve Süsteemis.
6.4. Teenuse kuutasu ja rent ei kuulu tasumisele proportsionaalselt päevade eest, millal Teenuse osutamine on olnud olulisel määral häiritud või katkenud GSMvalvest sõltuvatel asjaoludel (tagasiarvestus). Tagasiarvestuse aluseks on GSMvalve klienditoe aadressil helpdesk@gsmvalve.ee Kliendi poolt edastatud Rikketeatis.

6.5. Seadme rendi korral on GSMvalvel õigus esitada Kliendile Seadme välja ostmiseks arve Hinnakirjas sätestatud väljaostuhinna alusel juhul, kui Klient on rikkunud Lepingut viisil, mille tõttu ei ole GSMvalvel võimalust Seadmeid lepingu kohaselt demonteerida.
6.6. GSMvalvel on õigus jätkata Kliendile teenusarvete esitamist, kui Klient ei ole võimaldanud Seadme demonteerimist kooskõlas punktis 2.10 sätestatuga.
6.7. Kui Klient viivitab GSMvalve poolt esitatud arve tasumisega rohkem kui 30 päeva üle
maksetähtaja, on GSMvalvel õigus taasesitamist võimaldavas vormis teatisega piirata Kliendi ligipääsu Süsteemile. Süsteemile juurdepääsu piiramist ei käsitleta lepingu olulise rikkumisena GSMvalve poolt.
6.8. GSMvalvel on õigus esitada Kliendile arveid ka perioodi eest, mil Süsteemile ligipääs on piiratud arvete mittetasumise tõttu.
6.9. Kliendi tellitud lisatööde teostamisel koostab GSMvalve tehtud tööde kohta akti, mille alusel esitatakse Kliendile täiendav arve vastavalt kehtivale Hinnakirjale. Tööde sisu ja hind lepitakse kokku enne tööde teostamist kirjalikult taasesitatavas vormis.
6.10. Lepingu lõpetamise korral esitatakse Kliendile Demonteerimise eest arve vastavalt kehtivale Hinnakirjale.
6.11. Lepingu lõppemisel teostatakse kõik lepingujärgsed arveldused 30 päeva jooksul arvates
Lepingu lõppemise kuupäevast.

7. VASTUTUS

7.1. Pool, kes ei täida endale võetud lepingulisi kohustusi, kannab süü olemasolul varalist vastutust kahju kandnud Poole ees.
7.2. Klient on kohustatud GSMvalvele kuuluva Seadme juhusliku hävimise või kahjustamise korral tasuma GSMvalvele Seadme(te) maksumuse Hinnakirjas sätestatud väljaostuhinna alusel.
7.3. GSMvalve ei vastuta Süsteemi töös esinevate katkestuste tõttu Kliendile kaasnevate kahjude eest, kui katkestus on tingitud Teenuse osutamiseks vajalike teenuste (GPRS, GPS, GSM levi) häiretest.
7.4. Pool ei vastuta oma kohustuse rikkumise eest, kui ta tõendab, et kohustuste rikkumine toimus takistava asjaolu (vääramatu jõu) tõttu. Kui takistav asjaolu on ajutist laadi, ei vastuta Pool kohustuse mittetäitmise eest üksnes takistava asjaolu esinemise aja vältel.
7.5. Kui Klient viivitab Lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega, on GSMvalvel õigus edastada Kliendi võlgnevuse kohta andmed Krediidiinfo ASle ja/või muule maksehäirete andmebaasi töötlejale ja anda nõue sissenõudmiseks inkassoteenuseid osutavale isikule. Kui Kliendi viivitus on kestnud üle 45 päeva, on GSMvalvel õigus lisaks viivise nõudmisele Leping etteteatamistähtajata üles öelda.
7.6. GSMvalvel on õigus nõuda Kliendilt leppetrahvi Kliendi kahe viimase kuutasu ulatuses, kui:
7.6.1. Klient rikub punktis 2.10 nimetatud kohustust ning demonteerib Kliendi valduses oleva
rendiseadme ise või lubab seda teha kolmandal isikul;
7.6.2. Klient rikub punktis 3.6.3 nimetatud kohustusi.
7.7. GSMvalvel on õigus nõuda Kliendilt leppetrahvi kuni 10 000 eurot iga rikkumise eest, kui Klient on rikkunud punktis 3.6.4 ja/või 3.6.5 nimetatud kohustusi.
7.8. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
7.9. Klient tasub kõik võla sissenõudmisega tekkivad kulud sh.inkasso kulud.

8. LEPINGU MUUTMINE, PEATAMINE JA LÕPETAMINE

8.1. GSMvalvel on õigus muuta Üldtingimusi, kehtivat Hinnakirja, Teenuste loetelu ning Süsteemi kasutamise tingimusi teavitades Klienti muudatustest vähemalt 30 päeva enne muudatuse jõustumist. Hinnakirja muutmise õigus tekib GSMvalvel eelkõige, kui valuutakursid, impordimaksud või kaubatoojast sõltumatud maksud, lõivud või muud avalik-õiguslikud maksud muutuvad.
8.2. Tingimuste olulisel muutmisel on Klient õigustatud lõpetama ühepoolselt Lepingu teavitades sellest GSMvalvet 30 päeva jooksul uue redaktsiooni avaldamisest ning loobuma koheselt GSMvalve poolt osutatavast Teenusest. Süsteemi kasutamist Kliendi poolt pärast uue redaktsiooni jõustumist loetakse muudatustega nõustumiseks. Oluliseks ei loeta muudatusi Üldtingimustes, samuti Hinnakirja või Teenuste loetelu igakordsel muutmisel kuni 20% ulatuses.
8.3. Pooltel on õigus Leping ühepoolselt osaliselt või täielikult lõpetada, teavitades sellest teist Poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 3 kuud ette.
8.4. Juhul, kui üks Pool ei järgi ülesütlemise etteteatamistähtaega, on teisel Poolel õigus nõuda leppetrahvi, mille suurus arvutatakse välja puudujäävatest etteteatamispäevadest ja Lepingu alusel tasumisele kuuluvatest maksetest lähtudes.
8.5. Kliendil on õigus Teenus ajutiselt peatada kuni 1 (üheks) aastaks esitades selleks kirjalikult vastavasisulise sooviavalduse. Teenus peatatakse 5 (viie) tööpäeva jooksul alates avalduse kättesaamisest GSMvalve poolt. Teenuse taasavamine toimub vastavalt Hinnakirjale.
8.6. Lepingu peatamise korral ei ole GSMvalvel kohustust Kliendi Sõidukile paigaldatud Kliendile kuuluvat Seadet demonteerida. Kliendi vastavasisulise soovi korral teostab GSMvalve demonteerimise vastavalt kehtivale Hinnakirjale.
8.7. Rendilepingu lõpetamise korral on Kliendil kohustus võimaldada GSMvalvele kuuluva Seadme Demonteerimist GSMvalve tehniku poolt GSMvalvega kooskõlastatud ajal ja kohas, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul peale lepingu lõpetamise tähtaega.
8.8. Nimetatud kohustuse mittetäitmisel loetakse leping kehtivaks ning GSMvalvel on õigus jätkata Kliendile teenusearvete esitamist kuni Seadme Demonteerimiseni.
8.9. Lepingu muutmine vormistatakse Lepingu lisana (lisana käsitletakse ka taasesitamist võimaldavas vormis avalduste vahetamist).

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või avaldatud www.gsmauto.eu kodulehel, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
9.2. Pooled on kohustatud teatama teisele Poolele 7 päeva jooksul Lepingus esitatud andmete muutumisest, olulistest muudatustest oma finantsolukorras, samuti teistest asjaoludest, mis võivad mõjutada Lepingu täitmist.
9.3. Kõiki Lepingu sätteid tõlgendatakse koosmõjus Lepingu teiste punktidega lähtudes Poolte tegelikust tahtest ja eesmärgist ning Poolte vahel kehtivast praktikast.
9.4. Kõigis Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi seadustest.
9.5. Vaidlusalused küsimused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Juhul kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlusalune küsimus Harju Maakohtus.

GSMauto üldtingimused

Viimased uudised